Regulamentul City Bingo

S.C. “International Gamble Corporation” S.R.L.
Bucuresti, Str.Zborului, nr.8, sect.3, CUI 27052540
Nr.Reg.Comertului:J40/6039/11.06.2010
City Bingo
REGULAMENT DE JOC
CAP 1 CADRU GENERAL
Art. 1.1 Societatea comerciala “International Gamble Corporation” S.R.L. avand
sediul social situat in Bucuresti, Str. Zborului, nr. 8, Sector 3, inregistrata la Registrul
Comertului Bucuresti sub nr. J40 / 6039 / 2010, avand CUI 27052540, legal reprezentata
prin dl Mihail Cristinel Lala in calitate de Administrator Unic, societate comerciala
denumita in cele ce urmeaza si Organizator al jocului de noroc autorizabil sub
denumirea “City Bingo” (marca inregistrata), organizeaza si va derula dupa obtinerea
autorizarii si licentierii din partea comisiei de resort din cadrul Ministerului Finantelor
Publice din Romania, prin intermediul si cu propriile resurse, jocul de noroc “City
Bingo" ce va fi difuzat integral prin intermediul televiziunii cu respectarea si aplicarea
dispozitiilor cuprinse in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77 / 2009, act
normativ ce reglementeaza organizarea si exploatarea jocurilor de noroc si care
stabileste cadrul legal (inclusiv conditiile de autorizare) a desfasurarii jocurilor de
noroc pe teritoriul Romaniei.
Art. 1.2 “City Bingo” (denumit in continuare si City Bingo), joc de noroc organizat si
desfasurat cu indeplinirea cumulativa tuturor conditiilor impuse de legiuitorul roman,
este un joc de noroc:
i. de tip “bingo”,
ii. organizat si desfasurat zilnic, de luni pana duminica inclusiv, la
fiecare interval de 30 (treizeci) de minute, aceasta periodicitate (zi / ora) putand
face obiect al modificarilor decise in mod unilateral de catre Organizator cu
acordul comisiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice si aduse in timp util
la cunostinta participantilor;
2
iii. organizat in sala situata in Bucuresti, str. Zborului, nr. 8, Sector 3,
imobil exploatat de Organizator,
iv. difuzat/transmis in direct prin intermediul sistemelor / retelelor
de televiziune conform intelegerii contractuale dintre Organizator si compania
“Playground Broadcasting” S.R.L. ce are calitatea de titular al licentei
audiovizuale nr. S-TV 211.4 / 12 februarie 2008 eliberata acestei societati
comerciale de catre Consiliul National al Audiovizualului, programul tv in
cadrul caruia va fi inserat jocul de noroc City Bingo fiind Win Channel,
v. a carui derulare se face prin intermediul unui complex de
dispozitive, instalatii, masini si echipamente interconectate, rezultand un tot
unitar ce realizeaza (prin intermediul unei instalatii care inglobeaza un circuit
inchis de televiziune) in mod automat, rapid si fara prosibilitatea programarii
prealabile, extrageri si premieri successive,
vi. cu castiguri generate de elemente aleatorii,
vii. organizat prin folosirea echipamentelor complexe de extragere
de tip loteristic,
viii. caracterizat prin extrageri si premieri succesive de numere
extrase in mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere
de tip loteristic,
ix. ce nu presupune prezenta fizica a participantilor la joc,
x. in cadrul caruia participantii la joc dobandesc calitatea de
castigatori in conditiile in care cartonul de joc pus la dispozitie de Organizator
(in schimbul taxei de participare) are inscrisa combinatia completa (de numere
dintre cele extrase pana in acel moment) corespunzatoare urmatoarelor tipuri de
premii succesive: linie, bingo, linie acumulata si bingo acumulat pana la bila
maxima si premiile speciale din fondurile de rezerva),
xi. in cadrul caruia succesiunea premierilor este anuntata de
Organizator care, pe baza evidentelor proprii si a validarii extragerilor de
numere efectuate pana la un moment dat, constata faptul ca exista cel putin un
carton valabil dintre cele vandute, care contine combinatia completa de numere
pentru acordarea premiului,
xii. in cadrul caruia participarea minorilor este interzisa,
xiii. organizat si desfasurat conform prevederilor prezentului
Regulament (denumit in cele ce urmeaza si Regulament).
Art. 1.3 Participarea la City Bingo este conditionata de prealabila acceptare
neconditionata si fara rezerve a dispozitiilor Regulamentului ce reglementeaza in mod
exact organizarea si derularea jocului de noroc City Bingo.
3
Art. 1.4 Regulamentul este disponibil:
i. atat la sediul social cat si la fiecare sediu secundar (punct de
lucru) al Organizatorului,
ii. la cerere, putand fi expediat prin posta electronica (pe e-mail),
iii. pe internet, la adresa www.citybingo.ro.
CAP 2 DEFINITII
Art. 2.1 Urmatoarele cuvinte si expresii vor avea urmatoarele intelesuri date prin
prezentul Regulament, cu exceptia cazului in care, in cuprinsul acestuia, este prevazut
altfel:
i. joc de noroc = acea activitate comerciala care indeplineste
cumulativ urmatoarele conditii: se atribuie castiguri materiale, de regula banesti,
ca urmare a oferirii publice de catre Organizator a unui potential castig si a
acceptarii ofertei de catre participant, cu perceperea unei taxe de participare
directe, castigurile fiind atribuite prin selectia aleatorie a rezultatelor care fac
obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora,
ii. taxa de participare = suma de bani perceputa de catre
Organizator direct de la participant in schimbul dreptului de participare la
derularea jocului de noroc City Bingo,
iii. City Bingo = joc de noroc organizat si desfasurat ca emisiune de
televiziune transmisa in direct in retele de televiziune. Cu ocazia desfasurarii
emisiunii TV vor putea fi organizate si difuzate prin intermediul televiziunii atat
componente ale jocului de noroc autorizat si licentiate de Ministerul Finantelor
Publice prin comisia de specialitate (ex: extrageri de numere, bile, cartoane,
taloane etc.), cat si elemente de divertisment,
iv. Organizator = societatea comerciala “International Gamble
Corporation” S.R.L. avand sediul social situat in Bucuresti, Str. Zborului, nr. 8,
Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40 / 6039 / 2010,
avand CUI 27052540,
v. participant la jocul de noroc = orice persoana fizica majora care
doreste si are dreptul legal sa participe la jocuri de noroc autorizate. Participarea
la joc presupune acceptarea neconditionata a regulamentului jocului de noroc
City Bingo,
4
vi. castig / premiu = suma de bani, bunuri si/sau servicii acordate de
Organizator participantului la joc declarat castigator in conformitate cu
prevederile cuprinse in Regulament. Raspunderea privind acordarea castigului
sau premiului revine in exclusivitate Organizatorului,
vii. Regulament – setul de norme incluzand regulile jocului de bingo
City Bingo si regulile ce guverneaza raporturi juridice dintre Organiator si
participantii la jocul de noroc.
CAP 3 CARTOANELE DE JOC
Art. 3.1 Partiparea la jocul de noroc City Bingo este posibila doar pe baza si prin
intermediul cartoanelor tipizate tiparite de catre Compania Nationala “Imprimeria
Nationala” S.A. si puse in vanzare / distributie de catre Organizator.
Art. 3.2 Cartoanele de joc ce permit participarea la jocul de noroc City Bingo contin
elemente de siguranta ce asigura diferentierea acestora de cartoanele de joc folosite la
jocuri de acelasi tip (bingo) sau de tipuri diferite organizate de terti sau in alte sisteme
reglementate de alte regulamente si care fac obiect al altor autorizari si/sau licentieri.
Art. 3.3 Fiecare carton are inscriptionat la loc si in mod vizibil pretul de vanzare, acest
pret fiind acelasi si practicat in mod obligatoriu in toata reteaua de vanzari / distributie
de cartoane de joc.
Art. 3.4 Fiecare carton de joc contine cate 15 (cincisprezece) numere diferite cuprinse
intre 1 (unu) si 90 (nouazeci) inclusiv, tiparite in mod vizibil / lizibil cu cifre arabe,
aceste numere fiind distribuite pe trei linii orizontale continand cate cinci numere,
fiecare numar fiind separat de cele vecine prin linii si/sau spatii de demarcare care sa
asigure individualizarea fiecaruia dintre numerele inscrise pe carton.
Art. 3.5 Mai multe cartoane formeaza o serie, atat seriile cat si cartoanele fiind
individualizate alfa-numeric (continand cate o serie / un numar), si fiind prevazute cu
elemente de siguranta.
Art. 3.6 Totodata, cartonul de joc este individualizabil si se identifica prin:
i. codul alfa-numeric al seriei (numarul seriei) din care face parte,
5
si
ii. propriul cod alfa-numeric (numarul de ordine al cartonului din
cadrul seriei).
CAP 4 RESURSELE UMANE
Art. 4.1 City Bingo se deruleaza si este organizat ca joc de noroc (aici fiind incluse
activitati precum: operarea mijloacelor de joc, evidentierea incasarilor si platilor si
completarea documentelor aferente activitatii curente, precum si altele asemenea) prin
intermediul personalului salariat al Organizatorului (personal operator -ex: sef sala,
sef masa, comentator etc.-, personal ce este angajat, in conditiile legii, pe baza de
contracte individuale de munca doar cu avizul prealabil al Politiei, instruit prin grija
Organizatorului, repartizat in locuri de munca bine determinate si avand atributiuni
specifice prevazute atat in fisa fiecarui post cat si in Regulamentul de Ordine Interioara
al S.C. “International Gamble Corporation” S.R.L., regulament aprobat de Comisia de
autorizare a jocurilor de noroc).
Art. 4.2 Pentru derularea activitatilor conexe organizarii jocurilor de noroc, respectiv
organizarea activitatii financiar-contabile, de paza, de transport valori si altele
asemenea, precum si pentru obtinerea dreptului de folosinta a mijloacelor de joc sau a
spatiului in care se organizeaza jocuri de noroc, Organizatorul va putea incheia, in
conditiile legii, contracte cu persoane fizice sau cu persoane juridice.
Art. 4.3 Vanzarea cartoanelor de joc se face prin reteaua de agentii de vanzari a
Organizatorului, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului de Ordine Interioara al
S.C. “International Gamble Corporation” S.R.L., precum si prin intermediul retelelor
si/sau punctelor (fixe sau mobile) de vanzare / distributie ce functioneaza in structuri
ale tertilor cu care organizatorul are un contract de asociere in participatiune, in
concordanta cu prevederile legale in vigoare..
Art. 4.4 In derularea activitatilor pentru care au fost contractati, salariatii
Organizatorului, colaboratorii si mandatarii acestuia, inclusiv personalul tertilor, sunt
obligati sa cunoasca, sa respecte si sa aplice intocmai, in permanenta si fara
conditionari si/sau exceptii toate prevederile prezentului Regulament, precum si
normele legale cu caracter imperativ ce reglementeaza domeniul jocurilor de noroc,
nerespectarea sau neaplicarea acestora atragand deplina raspundere personala,
6
disciplinara, materiala, contraventionala si/sau penala, dupa caz, a persoanei ce se face
vinovata de o astfel de activitate. In acest sens, niciuna dintre neintelegerile dintre
participantii la joc si persoanele ce desfasoara orice activitati ce au ori care pot avea ca
beneficiar final pe Organizator, nu sunt opozabile Organizatorului, rezolvarea acestor
neintelegeri urmand a se face in mod exclusiv intre aceste persoane fizice, privindu-le
direct si exclusiv si fara a atrage la/in vreo maniera responsabilitatea Organizatorului.
CAP 5 PARTICIPAREA
Art. 5.1 Participarea la jocul de noroc City Bingo se poate face in mod valabil doar de
catre persoane fizice si doar pe baza / prin intermediul cartoanelor de joc special
tiparite in acest sens.
Art. 5.2 Participarea minorilor la jocul de noroc City Bingo si, implicit, vanzarea catre
minori de cartoane de joc, sunt interzise.
Art. 5.3 Participarea persoanelor juridice la jocul de noroc City Bingo (ca jucatori) nu
este admisibila, impozitarea castigurilor din jocuri de noroc fiind reglementata legal
doar pentru castigatori persoane fizice, in acest sens fiind admisa si sustinuta doar
interpretarea juridica potrivit careia achizitionarea de catre o persoana juridica de
cartoane de joc (ce permit participarea la jocul de noroc City Bingo) nu intra in sfera
plasamentelor financiare (nici macar cu grad sporit / ridicat de risc).
Art. 5.4 Cartoanele gratuite oferite de Organizator dau dreptul jucatorilor sa participe
doar la partida individualizata pe cartonul in cauza, respectiv pe talonul gratuit.
Art. 5.5 Numarul de participari si, implicit, numarul de cartoane de joc, respectiv de
taloane gratuite ce pot fi achizitionate de persoanele ce doresc a participa la jocul de
noroc City Bingo nu este limitat in niciun fel.
Art. 5.6 Achizitia/cumpararea cartoanelor de joc se face in doua etape distincte a caror
succesiune poate fi doar urmatoarea:
i. se achita mai intai contravaloarea cartoanelor de joc dorite de
potentialul participant a fi achizitionate,
7
ii. se primesc cartoanele de joc (alese de platitor dintre cele puse la
dispozitie de catre vanzatorul autorizat).
Art. 5.7 In momentul cumpararii, achizitorii (potentialii participanti) sunt obligati sa
examineze starea fizica a cartoanelor si sa refuze primirea acelor cartoane ce sunt
deteriorate si/sau care prezinta defectiuni de fabricatie ori tiparire ori care nu sunt
complete, intregi si/sau care sunt distruse (chiar si partial), in oricare dintre aceste
cazuri vanzatorul autorizat fiind obligat a proceda la inlocuire.
Art. 5.8 Nicio reclamatie ce este adusa la cunostinta vanzatorului autorizat si/sau a
tertelor persoane ulterior momentului cumpararii cartonului de joc nu va fi luata in
considerare si nu va naste in favoarea reclamantului vreun drept, urmand a nu fi luata
in considerare de catre Organizator.
Art. 5.9 Participantii la joc au obligatia sa pastreze in bune conditii toate cartoanele de
joc cumparate, pana la momentul finalizarii partidei, respectiv, decontarii castigurilor
(in privinta cartoanelor castigatoare). Deteriorarea (in orice fel a) cartoanelor si/sau a
taloanelor gratuite poate conduce la neplata castigurilor.
Art. 5.10 Achizitionarea cartoanelor de joc si intrarea in posesia acestora si a
cartoanelor gratuite fac dovada participarii achizitorilor la partida vizata de cartoanele
de joc si/sau cartoanele gratuite.
Art. 5.11 Achizitia / cumpararea cartoanelor la fiecare extragere se poate face doar
pana in ziua, ora si minutul anuntate de Organizator ca termen limita de achizitie
(moment declarat al inchiderii vanzarilor, conform programului stabilit in mod
unilateral de catre Organizator si comunicat public prin intermediul mass media si/sau
a site-ului oficial si/sau a punctelor de vanzare). Atingerea si/sau depasirea
momentului limita pana la care este posibila achizitia (moment declarat al inchiderii
vanzarilor) atrage imposibilitatea cumpararii de cartoane la extragerea in cauza si,
implicit, invalidarea cartoanelor vandute dupa acest moment (pentru extragerea
respectiva).
CAP 6 PARTIDA “CITY BINGO”
Art. 6.1 Jocul de noroc City Bingo se desfasoara in sala autorizata din Bucuresti, str.
Zborului, nr. 8, Sector 3, care este si locul de unde se face transmisiunea/ difuzarea prin
8
intermediul televiziunii, in direct, a jocului de noroc. Transmisiunea / difuzarea TV a
jocului de noroc City Bingo se face in direct in cadrul programelor postului de televiziune
”Win Channel”.
Art. 6.2 Sala in care se desfasoara jocul de noroc City Bingo indeplineste conditiile
prevazute in O.U.G. nr. 77/2009 in sensul ca:
i. are asigurat iluminatul electric in conditii suficiente desfasurarii
propice a activitatii de organizare de jocuri de noroc (iluminatul electric este
suficient de puternic pentru exploatarea activitatii si astfel montat incat sa nu
deranjeze participantii),
ii. beneficiaza de instalatie de conditionare a aerului, cu o putere
corespunzatoare dimensiunii astfel incat functionarea aparaturii de televiziune
ce asigura preluarea imaginilor si sunetelor sa nu afecteze buna desfasurare a
activitatii de organizare a jocului de noroc,
iii. este prevazuta cu circuit electric (inclusiv de iluminare) de
siguranta,
iv. este prevazuta si dotata conform conditiilor prevazute de lege
pentru prevenirea si stingerea incendiilor,
v. respecta normele igienico-sanitare in vigoare,
vi. este prevazuta cu instalatie de sonorizare care asigura o auditie
optima,
vii. calculatorul de coordonare si gestiune a jocului este prevazut cu
sursa de alimentare neintreruptibila,
viii. este dotata cu:
a. aparate de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflanta
pentru care exista verificare tehnica acordata de Biroul Roman de
Metrologie Legala,
b. un panou cu afisaj luminos comandat electronic prin intermediul
caruia vor fi afisate principalele date de joc: premiul de linie,
premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezerva,
pretul cartonului, intervalul de serie vandut, numarul de
cartoane vandute, bila maxima, numarul de bile extrase si
premiile speciale,
c. un panou cu afisaj luminos, prin intermediul caruia vor fi afisate
numerele extrase,
d. calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea
contabila a jocului, prevazut cu un monitor de control si
imprimanta,
e. alte dispozitive si accesorii specifice jocului tip bingo, respectiv
tastatura, intrerupatoare, instalatii audio etc.
9
ix. calculatorul coordonator de joc va utiliza un program produs de
un agent economic abilitat de catre comisia de specialitate din cadrul
Ministerului Finantelor Publice,
x. hartia de imprimanta, cuprinzand datele de joc, constituie baza
intocmirii unui document contabil si se pastreaza ca atare impreuna cu acesta
conform normelor financiar contabile in vigoare.
Art. 6.3 Organizarea jocului de noroc City Bingo pentru fiecare editie de joc, se
realizeaza exclusiv de catre Organizator si se valideaza pentru fiecare editie de joc de
catre comisia de validare formata din 5 (cinci) membri si al carei presedinte este numit
de catre Organizator, desfasurarea fiecarei editii de joc fiind evidentiata pe hartia
imprimantei calculatorului.
Art. 6.4 Comisia de validare a premiilor constituita pentru fiecare editie de joc
(emisiune televizata) va intocmi un proces-verbal care va cuprinde evidenta
cartoanelor vandute pentru jocul respectiv, numarul si valoarea premiilor stabilite si
acordate de Organizator, acestea urmand a respecta intocmai prevederile art. 62 alin.
(1) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc.
Art. 6.5 Emisiunea de televiziune “CITY BINGO” consta in derularea partidei de
bingo propriu-zise (City Bingo).
Art. 6.6 Imediat inainte de inceperea fiecarei partide se anunta in direct (prin
intermediul televiziunii): numarul de serii vandute, pretul cartonului de joc, intervalul
de serii vandute si valoarea premiilor. Toate aceste informatii se vor afisa pe panoul cu
datele generale de joc din sala fiind difuzate si in scris (prin afisaj) prin intermediul
televiziunii (in emisie).
Art. 6.7 Jocul de noroc City Bingo incepe prin extragerea succesiva a bilelor din urna
si anuntarea verbala a numerelor, totodata acestea afisandu-se pe panoul cu numere
extrase din sala de joc si fiind transmise/communicate public si in direct prin
intermediul televiziunii.
Art. 6.8 Extragerea bilelor din urna se intrerupe cand personalul operator de joc, prin
intermediul calculatorului coordonator de joc, constata faptul ca exista cel putin un
carton valabil dintre cele vandute, care contine combinatia completa de numere pentru
acordarea premiului de Linie, respectiv Bingo.
10
Art. 6.9 Combinatiile castigatoare de linie si bingo se verifica prin vizualizarea
propriilor cartoane castigatoare de catre participantii la joc.
Art. 6.10 Toate si fiecare dintre aceste etape este obligatoriu a fi respectate atat la
premiul de linie cat si la premiul de bingo.
Art. 6.11 Partidele se desfasoara doar in prezenta membrilor comisiei de validare legal
si complet constituite.
Art. 6.12 Cu ocazia finalizarii fiecarei partide se declara nule toate cartoanele de joc
nepremiate.
CAP 7 PREMIILE
Art. 7.1 Procentul de premiere din totalul rulajului incasarilor va fi de 40% si va fi
constituit pentru fiecare joc.
Art. 7.2 Premiile aferente fiecarei partide sunt stabilite procentual de Organizator si
consemnate in procesul-verbal de validare intocmit de comisia constituita in acest sens.
Art. 7.3 Procentul de premiere este compus din suma procentelor ce reprezinta:
i. premii de linie – 6%,
ii. premii de bingo – 25%,
iii. premii de linie acumulata – 1%,
iv. premii de bingo acumulat – 3%,
precum si din procentul aferent constituirii fondului de rezerva – 5%.
Art. 7.4 Fondul de rezerva se poate folosi la acordarea premiilor speciale si la
reconstituirea optionala a premiului de linie si de bingo acumulat, in cazul in care
acestea au fost acordate.
Art. 7.5 Pentru o perioada de 3 (trei) luni de la data acordarii autorizatiei de
exploatare, Organizatorul poate constitui fond de rezerva din resursele financiare
proprii, pe care ulterior le poate recupera.
11
Art. 7.6 Premiile acordate in cadrul jocului de noroc City Bingo din fondul total de
premiere se inscriu in urmatoarele categorii:
i. premiul de linie – se acorda cand a fost realizata combinatia de 5
(cinci) numere pe una dintre cele 3 (trei) linii orizontale (superioara, centrala sau
inferioara). Se premiaza doar prima combinatie obtinuta sau primele combinatii
obtinute simultan,
ii. premiul de bingo – se acorda cand a fost realizata combinatia de
15 (cincisprezece) numere pe un carton de joc. Se premiaza doar prima
combinatie obtinuta sau primele combinatii obtinute simultan,
PRECIZARE: Atat in cazul premiului de linie, cat si in cazul premiului de bingo,
realizarea mai multor combinatii castigatoare in cadrul aceleiasi partide, determina
distribuirea proportionala a premiilor.
iii. premiul de linie acumulata (constituit din incasari intr-un
procent stabilit de Organizator sau din fondul de rezerva pentru fiecare partida
in parte) se acorda integral jucatorului castigator de superlinie, la bila maxima
stabilita si anuntata de Organizator,
iv. premiul de bingo acumulat (constituit din incasari intr-un
procent stabilit de organizator sau din fondul de rezerva pentru fiecare partida
in parte) se acorda integral jucatorului castigator de superbingo, la bila maxima
stabilita si anuntata de Organizator.
Art. 7.7 Atat in cazul premiului de linie acumulata cat si in cazul premiului de bingo
acumulat, necastigarea pana la bila maxima stabilita si anuntata de Organizator, atrage
reportarea premiului pentru partida imediat urmatoare.
Art. 7.8 Este interzisa cu desavarsire atat acordarea partiala a acestuia in cote fixe, cat
si acordarea de premii speciale din premiul de bingo acumulat.
Art. 7.9 Organizatorul va atribui premii speciale care pot consta in bani, bunuri
(mobile si/sau imobile), servicii (inclusiv servicii turistice), precum si in cartoane de joc
pentru partidele ce vor urma, dar si orice alte premii a caror acordare este permisa de
cadrul legislativ in vigoare.
Art. 7.10 Valoarea declarata (de Organizator si/sau subcontractanti ai acestuia) a
premiilor este bruta, impozitele fiind datorate de catre castigatori si platite prin metoda
retinerii la sursa conform cadrul legislativ in vigoare.
12
Art. 7.11 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu
premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor, totodata orice majorare a
taxelor si impozitelor ori introducerea de noi taxe si/sau impozite pentru veniturile din
jocuri de noroc fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
CAP 8 VALIDAREA PREMIILOR
Art. 8.1 Desfasurarea fiecarei partide / extrageri a jocului de noroc City Bingo face sub
supravegherea comisiei de validare a rezultatelor a carei componenta este stabilita cu
respectarea si aplicarea dispozitiilor legale in vigoare.
Art. 8.2 Membrii comisiei intocmesc, pentru fiecare partida / extragere a jocului de
noroc City Bingo, cate un proces-verbal de constatare si validare a bunei desfasurari si
rezultatelor partidei, document care, impreuna cu hartia imprimantei calculatorului
constituie baza inregistrarilor (inclusiv financiar-contabile) si acordarii premiilor.
Art. 8.3 Membrii comisiei garanteaza prin participare si semnatura corectitudinea si
validitatea rezultatelor si tuturor operatiunilor aferente partidei jocului de noroc City
Bingo.
Art. 8.4 Inainte de inceperea fiecarei partide / extrageri, cartoanele de joc (din
intervalul de serii pus in vanzare) care, indiferent din ce motive, nu participa la partida
/ extragerea in cauza sunt prezentate comisiei pentru anulare, consemnate in procesulverbal
al partidei si anulate.
Art. 8.5 Cartoanele de joc ale caror serii sunt anulate nu pot sta la baza niciunei
pretentii, cu nici un titlu.
Art. 8.6 Toate si fiecare dintre tentativele de frauda (ex: cartoane de joc sau gratuite
continand stersaturi, adaugiri, modificari etc.) vor face obiect al anularilor (cartoanelor
/ taloanelor respective) ce vor fi operate de comisie.
13
Art. 8.7 Organizatorul este exonerat de orice raspundere si nu poate fi obligat la
plata, cu nici un titlu, de sume de bani sau predarea de alte tipuri de premii in cazul in
care se constata erori materiale in publicarea si afisarea rezultatelor extragerilor,
rezultate ce difera fata de rezultatele consemnate in procesele-verbale de validare a
partidei intocmite de comisia de validare.
CAP 9 PLATI
Art. 9.1 Premiile aferente fiecarei partide / extrageri a jocului de noroc City Bingo se
atribuie doar acelor cartoane de joc care au fost vandute in perioada stabilita de
Organizator, care indeplinesc toate conditiile de premiere, care vor fi fost declarate
castigatoare si care sunt validate ca atare de catre comisia de validare a rezultatelor
jocului de noroc City Bingo.
Art. 9.2 Plata premiilor se face prin casieriile proprii ale Organizatorului sau prin
intermediul tertilor cu care Organizatorul are un contract de asociere in participatiune,
conform decizei Organizatorului.
Art. 9.3 In scopul popularizarii jocului si premiilor acordate, Organizatorul poate
stabili si alte modalitati si locuri de plata a premiilor, cu respectarea prevederilor legale
in vigoare.
Art. 9.4 Datele de identificare / individualizare a cartoanelor de joc declarate
castigatoare vor fi facute publice prinintermendiul mijloacelor de comunicare in masa
si/sau pe web-site-ul Organizatorului, respectiv la adresa www.citybingo.ro
Art. 9.5 Castigatorii au obligatia sa isi revendice premiile in termen de maximum 30
(treizeci) de zile de la data validarii premiilor.
Art. 9.6 Fara indeplinirea vreunei formalitati suplimentare, premiile nerevendicate
inauntrul termenului de 30 (treizeci) de zile vor face obiect al reportarii catre fondul de
rezerva, peste acest termen, cu privire la acestea si acordarea lor, nemaiputandu-se
formula niciun tip de pretentii.
14
Art. 9.7 Plata premiilor revendicate se va face in maxim 90 (nouazeci) de zile de la
data revendicarii in baza programarii facute de Organizator.
Art. 9.8 Fara indeplinirea vreunei formalitati suplimentare, premiile revendicate si
neridicate in termen 90 (nouazeci) de zile de la data revendicarii se reporteaza, de
asemenea, catre fondul de rezerva.
Art. 9.9 Plata premiilor se poate face atat catre titularul cartonului de joc / talonului
gratuit al carui nume este inscris pe acesta cat si catre orice alta persoana fizica ce
prezinta procura speciala notariala ce face dovada impunernicirii sale de catre
castigator in vederea incasarii si/sau ridicarii premiului.
Art. 9.10 Nu se vor efectua plati pentru cartoanele de joc / taloanele gratuite declarate
castigatoare care sunt insa deteriorate, modificate ori care nu pot fi identificate
complet.
Art. 9.11 De asemenea, in cazul prezentarii la plata a unor cartoane de joc / taloane
gratuite suspecte de falsificare, premiile nu vor fi platite iar cartoanele de joc / taloanele
gratuite in cauza vor fi retinute pentru cercetari si expertize de specialitate, impreuna
cu orice documente care contin informatii referitoare la identitatea persoanei care a
prezentat cartonul, sau orice informatii potential utile cercetarilor ulterioare.
Art. 9.12 In cazul in care pentru cartoanele de joc susceptibile de a fi castigatoare sunt
necesare cercetari si expertize de specialitate, plata premiilor se va efectua doar dupa
finalizarea acestor cercetari, orice termen inauntrul caruia Organizatorul este obligat a
derula vreo formalitate (inclusv plata a premiului) fiind suspendat in mod automat si
fara indeplinirea vreunei formalitati.
Art. 9.13 Plata premiilor poate fi, de asemenea, suspendata de Organizator in baza
oricarei dispozitii emise de un organ al statului (ex: organ de cercetare penala, instanta
de judecata etc.). In aceste cazuri incetarea suspendarii si achitarea premiilor se vor
produce doar catre persoana indreptatita la plata in baza unei hotarari judecatoresti
ramasa definitiva si irevocabila, ori a rezolutiei data in acest sens (de confirmare a
dreptului de a incasa premiul) de organul de urmarire penala, rezolutie ramasa
definitiva.
Art. 9.14 Castigatorii care considera ca nu au primit premiile:
i. cuvenite,
ii. in termen,
15
precum si cei care apreciaza ca au primit alt premiu, dar si persoanele ce se considera
nedreptatite de Organizator pot contesta activitatea Organizatorului, in scris,
reclamatia / contestatia in cauza urmand a fi depusa la sediul social al
Organizatorului, in termen de maxim 5 (cinci) zile de la data producerii evenimentului
contestat / reclamat.
Art. 9.15 Contestatiile / reclamatiile vor fi insotite de cartonul de joc / talonul gratuit in
cauza si/sau de o fotocopie lizibila a acestuia (in situatia in care participantul si-a
incasat deja castigul).
Art. 9.16 La primirea contestatiei si cartonului de joc / talonului gratuit anexat (sau a
copiei cartonului de joc / talonului gratuit), Organizatorul va confirma primirea
acestora de la participant.
Art. 9.17 In cazul in care asupra unor premii cuvenite pentru unul si acelasi carton de
joc si/sau talon gratuit se formuleaza pretentii de catre mai multe persoane, din orice
motiv, litigiul se va solutiona numai intre persoanele respective, Organizatorul fiind
exonerat de orice obligatie si raspundere (de orice tip, inclusiv materiala) prin simpla
remitere a premiului catre orice persoana in baza prezentarii cartonului/talonului
castigator.
CAP 10 DISPOZITII FINALE
Art. 10.1 Evenimentele de forta majora dau Organizatorului dreptul de a hotari
decalarea orei si/sau a datei oricarei / oricaror partide / extrageri a / ale jocului de noroc
City Bingo.
Art. 10.2 Organizatorul nu raspunde pentru efectele generate de evenimente de forta
majora.
Art. 10.3 Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor
sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea
curentului electric etc.), operatori ai retelelor de cablu (ex: nefunctionarea intr-o
anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de cablu etc.),
operatori ai retelelor internet, furnizori de servicii de curierat (inclusiv posta, banci
etc.) proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.
16
Art. 10.4 In masura in care oricare dintre dispozitiile prezentului Regulament devin
ilegale sau inaplicabile datorita unor noi reglementari, respectiva dispozitie va fi
reformulata in noul spirit al legii, iar restul prevederilor prezentului Regulament se vor
aplica astfel dupa cum acestea dispun.
Art. 10.5 Pentru asigurarea transparentei partidelor / extragerilor jocului de noroc City
Bingo, fara indeplinirea vreunei formalitati suplimentare si fara plata altor sume decat
premiile castigate, Organizatorul are dreptul de a folosi numele, imaginea / portretul,
vocea fiecaruia si oricaruia dintre castigatori, cu respectarea urmatoarelor conditii:
i. limita teritoriala: nelimitat teritorial,
ii. durata: nelimitat temporal, sub conditia unui minim garantat de
50 (cincizeci) de ani de la castigarea celui mai recent premiu,
iii. numar de utilizari: nelimitat si neconditionat,
iv. tip de utilizari: nelimitat si neconditionat (ex: continua,
periodica, punctuala etc.),
v. modalitati de utilizare: nelimitate si neconditionate (ex: de sine
statatoare ori combinata, alaturata, completata etc.),
vi. mijloace de utilizare / exploatare: nelimitate si neconditionate
(ex: print - toate tipurile -, internet - inclusiv posta electronica -, cinema, radio,
tv, retele de telefonie mobila, precum si orice alt mijloc inca neinventat sau
neutilizat public la data semnarii prezentului contract),
vii. cantitate: nelimitat si neconditionat (ex: in tot sau in parte),
viii. destinatia utilizarii: nelimitat si neconditionat,
in acest sens Organizatorul putand face publicitate atat jocului de noroc City Bingo,
premiilor acordate, cat si tertilor (inclusiv produselor si serviciilor acestora).
Art. 10.6 Eliberarea de dovezi in forma scrisa sau in alta forma (ex: audio, video etc.) ce
confirma castigarea de premii (ex: sume de bani, produse, servicii etc.) se poate face de
catre Organizator numai la cererea organelor abilitate de lege, in situatiile in care se
justifica un interes legitim potrivit normelor Codului de Procedura Penala.
Art. 10.7 Modificarea si/sau completarea dispozitiilor prezentului Regulament se pot
face fara indeplinirea vreunor formalitati, altele decat cele impuse prin dispozitii si
reglementari cu caracter imperativ continute de cadrul legal in vigoare, acestea
urmand a fi aplicate doar dupa indeplinirea conditiilor stabilite prin acte normative in
sarcina organizatorilor de jocuri de noroc.
Art. 10.8 Dispozitiile prezentului Regulament au fost aprobate prin hotarare de catre
Adunarea Generala a Asociatilor societatii comerciale “International Gamble
Corporation” S.R.L. din data de 21.06.2010.
17
Art. 10.9 Dispozitiile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legale in
vigoare.
S.C. “International Gamble Corporation” S.R.L.
Mihail Cristinel LALA,
Administrator Unic